Search form

Exodus 19:1-2

Dummatang datu iIsrael kitu Bantay Sinai

1-2Nagtálaw datu iIsrael ka Refidim. Ay kitu munna nga algaw kitu mekàlu búlán panda kitu inagtálaw datu iIsrael ka Egipto, ay dummatang da kitu ir-ir-er kitu bantay Sinai. Ay nagkampu da kitu adanni kitu bantay. 3Ay nanùdu tu Moses sa mawe makiamomán ke Dios. Ay kinumraw we APU kaggína kitu bantay nga nán na, “Kagiyam idi kadaya iIsrael nga gakagaka natu Jacob: