Search form

Exodus 19:11

11Ay magsagána da kiya mekàlu wa algaw nga ittu ya annagut ku nga APU da kídi bantay Sinai. Ay atán da nga magsisíngan kiyán na annagut ku.