Search form

Exodus 19:21

21Ngamay nán ne APU kitu Moses, “Mawe ka pikam managut, ta kagiyánam datu tolay, ta get tala nu lumàsig da nga maningan kiyà nga APU, ay adu kaggída ya matay.