Search form

Exodus 19:5

5Ay díkod nu kurugan nu daya kag-kagiyan ku se akkan nu paglikudán ya nagkakariyán tada, ay dakayu daya tolay ku. Kuw-kuwà ya ngámin kalawagán, ngamay dakayu ya idum-dúmà tutu wala kadaya ngámin tolay.