Search form

Exodus 19:8

8Ay nagsissa ngámin datu tolay nga summungbát nga nán da, “Kuwaan mi ngámin daya kinag-kagi ne APU,” nán da. Ay se la nga kinagi tu Moses ke APU tu kinagi datu tolay.