Search form

Exodus 2:1

Tu nekeanà tu Moses

1Kadatun na al-algaw, ay uwad isa nga laláki nga kaputútán tu Levi nga nangatáwa ka isa nga babay ya kaputútán tu Levi pe.