Search form

Exodus 2:10

10Ay kane umabay tu an-anà, ay nilbet natu babay kitu an-anà natu ári se na tagábuwan. Ay nán na, “Ingágan ku idi nga an-anà ka Moses, ta nasmà ku ki danum,” nán na.