Search form

Exodus 2:12

12Naglangalanga kitu lib-lebut na. Ay kane áwan na masingan, ay pinatay na tu iEgipto, ay se na itaman kitu karagintán.