Search form

Exodus 2:2

2Nabùsit tu babay, ay se nagan-anà ka laláki. Ay kane masingan na nga dumúma tu piya natu an-anà, ay nesir-sirù na ki unag tallu búlán.