Search form

Exodus 2:9

9Ay nán natu an-anà natu ári kitu ina, “Alà mu idi nga an-anà ta tagibiyam para kiyà, ay tangdánan taka,” nán na. Ay díkod inalà natu babay tu an-anà se na tagibiyan.