Search form

Exodus 20:11

11Ata ki unag annam algaw kinuwa ne APU ya lángit se iya kalawagán se iya bebay se daya ngámin na atán kadayán. Ay kitu mekapittu wa algaw, ay nagimáng. Díkod binindisiyonán ne APU yán algaw, ay se na kinuwa ka napatag.