Search form

Exodus 20:17

17Akkan nu asílan ya balay naya kasittolay mu, onu ya atáwa na, onu ya asassu na, onu ya báka na nga para ubra, onu ya asnu na onu panda ngala nga kuw-kuwa naya kasittolay mu.”