Search form

Exodus 20:20

20Ay tútu nán tu Moses kadatu tolay, “Akkan kayu magansing ta tistíngan nakayu, ay piyán na nu magansing kayu peyang ngin kaggína, ta senu akkan kayu magbásul,” nán na.