Search form

Exodus 20:4

4Akkan kayu mangwa ka sinan tolayán na diyos nu, onu panda ngala nga sinan singan daya panda ngala nga atán ka lángit, onu atán ki kalawagán, onu atán ki bebay.