Search form

Exodus 20:5

5Akkan kayu magukkab onu day-dayáwan dayán, áta iyà nga APU wa Dios nu, ay naabugu wà a Dios. Panísan ku daya kumagúra kiyà, se daya annánà da, se daya gakagaka da panda kiya mekàlu se mekappát nga paganakán.