Search form

Exodus 21:12

Daya lin-lintag mepanggap kadaya makapatay

12Ya tolay ya mangámang ki kasittolay na, ay se na mapatay ay masápul la matay pe.