Search form

Exodus 21:15

15Daya manúlung kadaya mannákam da, ay masápul matay da.