Search form

Exodus 21:17

17Daya magged kadaya mannákam da, ay masápul matay da pe.