Search form

Exodus 21:2

2Nu gumátang kayu ka laláki nga asassu wa Hebreo, ay annam dagun ya agsurbi na kadakayu, ay se la nga mawe yin nu mekapittu dagun na, nga áwan na bay-bayádan.