Search form

Exodus 21:22

22Ay nu atán da lalláki nga magpatay, ay se matakitán da pe ya isa nga babay ya nabùsit, ay se la nga mippà ya an-anà na may áwan nin nadakè a nàwa kaggína ka panda, ay masápul magawát tu nakasúlung kaggína kiya banor ra kagiyan naya atáwa na. Ay akkan magsurù kiya kagiyan daya mangguwes kaggína.