Search form

Exodus 21:30

30Ay nu makiawát daya natayán, ay masápul la bayádan na ya awát nga kagiyan da, ta senu akkan da patayan.