Search form

Exodus 22:13

13Ay nu pinatay ulolag, masápul ilbet na ya baggi natu nepatarakan kaggína ka pakasinnán na kurug tu nàwa. Ay díkod akkan magbáyad kitu makin-kuwa.