Search form

Exodus 22:22

22Akkan nu pà-paultuwan daya ulíla se daya bubbúkud da babbay.