Search form

Exodus 22:31

31Dakayu daya nekísì a tolay ku. Túya akkan kayu mangán kadaya karni áyam nu wa pinatay ulolag. Idde nu wala ngin kadaya átu.