Search form

Exodus 23:11

11Ngamay kiya mekapittu wa dagun, ay bay-án nu la. Akkan nu ganiyan daya búnga daya nagitubuwán kiyán na dagun, ta kuw-kuwa daya napubri nga keliyán nu. Ay daya mebunna da, ay para kadaya alsádu wa ulolag gin. Ay pakunán nu pe kadaya kamulán nu ka úbás se kadaya kamulán nu ka olíbo.