Search form

Exodus 23:18

18Ay kiya angngidátun nu kiyà kiya dága naya pagbasu nu, ay masápul la áwan na kabulun na sinápay ya nakibugán ka pamalbád. Ay masápul la áwan mabunna panda kaláwa kiya taba naya pinagbasu nu.