Search form

Exodus 23:19

19Ay daya kapíyán kiya munna nga magáni nu kiya tálun nu, ay ilbet nuda kiya balay ne APU wa Dios.

Akkan nu ilútu ya karni urbun karneru onu kalding ki gattà naya ina na.