Search form

Exodus 23:20

Daya kar-kari se bil-bílin ne APU Dios

20Mangibon nà ka anghel nga maginunna kadakayu nga ittu ya magtagasíngan kadakayu kiya dadalenán se mangippan kadakayu kiya giyán nga nesagánà para kadakayu.