Search form

Exodus 23:25

25Iyà nga APU wa Dios nu wala ya day-dayáwan nu. Ay bindisiyonan ku daya akakkanan nu, se ya danum ma inuman nu, ta sen ittu daya mamabílag kadakayu, ay se ku ippà daya sin-sinakit kadakayu.