Search form

Exodus 23:26

26Awan pe yin kadaya nabùsit ya mippà ya bùsit da, ay se áwan pe kadakayu win daya babbay ya di magan-anà. Ay se adaddu pe ya agbiyág nu.”