Search form

Exodus 23:28

28Mangipàrob bà ka adu balábal la abubúyug. Ta senu ittu dedi daya mamàpur rin kadaya Heveo, kadaya Cananeo, se kadaya Heteo kiya ligge nu wa magdal-dalen.