Search form

Exodus 23:4

4Ay nu masingan nu ya toru wa báka naya kagúra nu onu ya karneru na nga magal-aliwagwag gin, ay alà nu se nu wa ipatulli kammin kaggína.