Search form

Exodus 23:9

9Akkan nu pà-paultuwan ya agtangeli. Ammu nu nu wà ummán naya ur-uray naya agtangeli, áta agtangeli kayu pe kitun ka Egipto.