Search form

Exodus 24:2

2Sissa ka ngala, Moses, nga umadanni kiyà nga APU. Ay daya kabbulum, ay akkan da umadanni kiyà. Ay akkan mabalin mepanùdu daya tolay kikaw,” nán na.