Search form

Exodus 24:7

7Ay se na nga inalà tu libru wa nekesurátan datu bil-bílin ne Dios, ay se na nebása kadatu tolay. Ay nán datu tolay kane mabalin na nga ibása tu libru, “Kuwaan mi ngámin daya kinagi ne APU, ay se mi ikurug da ngámin,” nán da.