Search form

Exodus 24:8

8Ay se na inalà tu dága nga nabansi, ay se na iwar-warsì kadatu tolay, ay se na nán, “Tu idi nga dága ya mamairut kiya kari ne APU kadakayu, kane idde na kadakayu dedi nga bil-bílin na,” nán na.