Search form

Exodus 25

Datu dátun para kitu Tabernákulu

1Ay nán ne APU kitu Moses, 2“Kagiyam kadaya iIsrael nga mangilbet da ka dátun da kiyà. Alà mu ya dátun daya ngámin tolay ya sikkaanggam mangidde kadaya dátun da kiyà. 3Tu dedi daya dátun nga alà mu: daya balitù, daya silber, se daya bága. 4Alà mu pe daya abal nga mannáw, daya bayolet, daya dag-daggáng se daya napiya nga dilána. Alà mu pe daya dùdut kalding 5se daya lálat toru wa karneru nga nakulorán ka daggáng, se daya napiya nga lálat báka. Ay alà mu pe daya tarikáyu nga akasiya. 6Alà mu pe daya idde da nga denu olíbo wa para ki dílág, se daya talibangug nga para kiya denu nga ikkiípu se para kiya insensu. 7Alà mu pe daya idde da nga batu wa oniko, se daya napatag ga batu-batu nga para kiya efod daya pappádi se para kiya aruwátan da ki gútù da. 8Magpàwa ka kaggída ka napatag nga pagyanán ku nga tabernákulu, ta senu mepagataatán nà kaggída. 9Ki angwa da kiyán na tabernákulu, ay masápul surútan da ya kàwa na nga kagiyan ku kikaw. Ay daya ar-aruminta kiya unag na, ay dayán nala kagiyan ku kikaw pe ya masúrut.

10Magpàwa ka kaggída ka arko nga nàwa ka káyu nga akasiya. Ya kadaddu na, ay isa mitru se sangapúlu sentimitru. Ya kadakkal na, ay pittu púlu sentimitru, ay ummán pe ya kadallam na. 11Ay se mu la nga pakalupkopán ya ngámin panin lasi na se ya amin unag na ka pabeg balitù. Ay se mu pe pakalupkopán daya ngámin na lebi-lebig na. 12Magpàwa ka pe ka appát nga galáng nga pabeg pe nga balitù. Ay se mu la nga ikabit kadatu síkil na kadatu appát síku na. 13Ay se ka la magpàwa pe ka duwa nga takkan na káyu nga nàwa pe ka káyu wa akasiya. Ay páda na pe, pakalupkopán muda pe ka pabeg balitù. 14Ay dedi nga takkan, ay meruwad da kadatu galáng kadatu maganubáng nga síkil naya arko. Ay ittu daya pagbúlig da kiya arko. 15Ay daya takkan, ay meruruwad da peyapeyang kadatu galáng, nga akkam da ip-ippà. 16Ay iunag mu kitu arko ya nekesurátan daya bil-bílin ku nga ittu daya iddè pikam kikaw.

17Ay se ka la magpàwa pe ka takkab naya arko ka pabeg pe nga balitù. Ittu ya akim-imallàán ke Dios. Ya kadaddu na, ay isa mitru se sangapúlu sentimitru, se ya kadakkal na, ay pittu púlu sentimitru. 18Ay magpàwa ka pe ka duwa nga sinan kerubin kiya magpungtu kiya takkab na nga ittu ya akim-imallàán ke Dios. Ya usaran mu, ay pinitpet nga balitù. 19Díkod magpungtu daya duwa nga sinan kerubin. Mekanáyun da kam kiya akim-imallàán ke Dios. 20Ay daya duwa nga kerubin, ay magàráng da, ay se daya payà da, ay mepangátu ya kaùnát da. Díkod, layyungán da ya akim-imallàán ke Dios nga ittu tu sisinnán da. 21Ay yán na akim-imallàán ke Dios, ay mìkab kiya arko. Ay iunag mu kiya arko ya nekesurátan daya bil-bílin ku nga iddè kikaw.

22Ay kiyán na akim-imallàán ke Dios, ay amomanán taka kiya nagtuldán daya duwa nga sinan kerubin. Ikagiyán ku kikaw ngámin daya bil-bílin ku kadaya iIsrael.

Tu tebol natu sinápay nga para ke APU

23Magpàwa ka pe ka tebol. Ya kadaddu na, ay siyám púlu sentimitru, ay ya kadakkal na, ay gudduwa mitru. Ya kalingúdu na, ay pittu púlu sentimitru. Ya káyu wa akasiya ya usaram pe. 24Kalupkopán mu ka pabeg balitù, ay pakalupkopán mu pe daya lebi-lebig na ka pabeg pe nga balitù.

25Ay palebután mu ya otun na ka káyu wa tangagakam ya lampád na. Ay kalupkopán mu pe ka pabeg balitù, se mu pe pakalupkopán daya lebi-lebig na ka pabeg balitù pe.

26Ay pangwa mu pe ka appát nga galáng nga ittu daya ikabit mu kadaya appát síkil na. 27Dayán na galáng nga keruwaddán daya takkan na káyu nga pagbúlig kiyán na tebol, ay ipanìgad mu la ka bittì kiya lebig na.

28Mangwa ka pe ka takkan na káyu, nga ittu daya pamúlig nu kiya tebol. Ya káyu wa akasiya ya usaram, ay se kalupkopán muda pe ka balitù. 29Magpàwa ka pe ka gupagupán se pippinggán se daya pitser se daya bawl nga ittu daya mausár para kadaya dátun nga mainum. Màwa pe dayán ki pabeg balitù. 30Ay mangippáy ka peyapeyang ka átang nga sinápay nga sisinnán ku peyang.

Tu kandelero

31Magpàwa ka pe ka kandelero nga pabeg balitù. Ya pungut na se arutáng na, ay se daya mal-malúkung na, ay màwa da ka pinitpet nga balitù. Daya dekorasyon na nga but-bútà se daya aken da, ay mekanáyun da kiya arutáng na. 32Ay yán na kandelero, ay atán annam ma pas-pasanga na nga magtutúway kiya arutáng na. Tallu kiya tapíngit, ay tallu pe kiya tapíngit. 33Ay ki kada pasanga, ay payán mu ka tallu wa mal-malúkung nga sinan bútà almendras nga atán tu bísì se aken da. 34Ay kiya arutáng mismu naya kandelero, ay payán mu ka appát nga nagsasarundù a sinan bútà almendras nga atán tu aken da. 35Payám ka isa nga sinan bútà ya panìgad daya munna nga duwa pasanga nga nagtuway, ay se la manin isa kiya panìgad daya mekàduwa, ay se la isa manin kiya mekàlu. Pakunán mu ngámin daya annam ma pas-pasanga naya kandelero. 36Ngámin dayán na but-bútà, se datu pas-pasanga, ay mekanáyun da kiya arutáng na. Ay ngámin da, ay màwa da ka tang-tangapánid nga pinitpet nga pabeg balitù. 37Ay magpàwa ka ka pittu wa pingki nga ittu daya meparotun kadaya pas-pasanga na, ta senu mawadaán ya àrangan na. 38Daya kartib pabílu daya pingki se daya aggippayán kadayán, ay màwa da pe ka pabeg balitù. 39Ay ya kandelero se ngámin daya ar-aruminta na, ay màwa da ka 34 kílu nga pabeg balitù. 40Ay ki angwám kadayán, ay masápul surútam tutu wala ya palánu nga sisinnán mu kídi nga bantay.”