Search form

Exodus 25:14

14Ay dedi nga takkan, ay meruwad da kadatu galáng kadatu maganubáng nga síkil naya arko. Ay ittu daya pagbúlig da kiya arko.