Search form

Exodus 25:2

2“Kagiyam kadaya iIsrael nga mangilbet da ka dátun da kiyà. Alà mu ya dátun daya ngámin tolay ya sikkaanggam mangidde kadaya dátun da kiyà.