Search form

Exodus 25:20

20Ay daya duwa nga kerubin, ay magàráng da, ay se daya payà da, ay mepangátu ya kaùnát da. Díkod, layyungán da ya akim-imallàán ke Dios nga ittu tu sisinnán da.