Search form

Exodus 25:22

22Ay kiyán na akim-imallàán ke Dios, ay amomanán taka kiya nagtuldán daya duwa nga sinan kerubin. Ikagiyán ku kikaw ngámin daya bil-bílin ku kadaya iIsrael.