Search form

Exodus 25:28

28Mangwa ka pe ka takkan na káyu, nga ittu daya pamúlig nu kiya tebol. Ya káyu wa akasiya ya usaram, ay se kalupkopán muda pe ka balitù.