Search form

Exodus 25:31

Tu kandelero

31Magpàwa ka pe ka kandelero nga pabeg balitù. Ya pungut na se arutáng na, ay se daya mal-malúkung na, ay màwa da ka pinitpet nga balitù. Daya dekorasyon na nga but-bútà se daya aken da, ay mekanáyun da kiya arutáng na.