Search form

Exodus 25:36

36Ngámin dayán na but-bútà, se datu pas-pasanga, ay mekanáyun da kiya arutáng na. Ay ngámin da, ay màwa da ka tang-tangapánid nga pinitpet nga pabeg balitù.