Search form

Exodus 25:7

7Alà mu pe daya idde da nga batu wa oniko, se daya napatag ga batu-batu nga para kiya efod daya pappádi se para kiya aruwátan da ki gútù da.