Search form

Exodus 25:9

9Ki angwa da kiyán na tabernákulu, ay masápul surútan da ya kàwa na nga kagiyan ku kikaw. Ay daya ar-aruminta kiya unag na, ay dayán nala kagiyan ku kikaw pe ya masúrut.