Search form

Exodus 26:2

2Sangapáda ya kadadakkal ngámin dayán na tulda. Ya kadaddu da, ay sangapúlu mitru se gudduwa. Ay ya kába da, ay isa mitru se walu púlu sentimitru.