Search form

Exodus 26:22

22Ay kiya panin likud na ya tabernákulu, kiya pane sirbútán, ay mangwa ka ka annam dabbi.