Search form

Exodus 26:26

26Magpàwa ka ka takkan na nàwa ka káyu wa akasiya. Limma ya para kiya tangapíngit naya tabernákulu,