Search form

Exodus 26:29

29Ay ngámin daya dabbi, ay kalupkopán muda ka balitù. Kuwaan mu pe daya gala-galáng da ka balitù. Ittu dayán ya pangiruwaddán mu kadaya tak-takkan na káyu. Ay kalupkopán mu pe daya ngámin na takkan ka balitù.